مطلب دیجیتال

سه شنبه 12 تیر 1397

اگر می خواهید یک شرکت در اشتهارد راه انداری کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید.قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

    شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

    شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

    شرکت تضامنی

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

    شرکت با مسئولیت محدود


شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

    شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

    شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

    شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

    شرکت تعاونی


این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.
مشاورین ثبت شرکت فکر برتر، جهت ثبت شرکت در اشتهارد 2 راهکار ارائه می کند. متقاضیان عزیز، با بهره گیری از راهنمایی متخصصان زبده ، می توانند گزینه مناسب را انتخاب نمایند.
الف ) گزینه اول ثبت شرکت سهامی خاص
ب) گزینه دوم ثبت شرکت بامسئولیت محدود
ثبت شرکت سهامی خاص در اشتهارد :
ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص :
- مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.
- اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
- شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.
- در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
ثبت شرکت بامسئولیت محدود در اشتهارد :
با توجه به ماده 94 و مواد بعدی برای تشکیل شرکت ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است :
- مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
- در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
- شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
- هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
- سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه، عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
شرایط ثبت شرکت های بامسئولیت محدود به قرار ذیل است :
- حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
- اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند. 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397


  امروزه کالا ها با علائم تجاریشان شناخته می شوند افراد بوسیله ی این علائم کالا های خود را راحتتر به مردم معرفی می کنند . این علائم تجاری باید دارای خصوصیاتی باشد تا قانون نیز از انها حمایت کند .
  علائم تجاری باید دارا ی چه خصوصیاتی باشند :

  1-علائم تجاری باید منحصر به فرد ودارای ایده ی نو باشد :
  یک علامت تجاری خوب باید نسبت به محصولات مشابه خود به راحتی قابل شناسایی باشد یعنی یک علامت تجاری باید دارای خصوصیتی باشد که  ان را از سایر محصولات مشابه جدا کند .علامت های تجاری باید با یکدیگر متفاوت باشند زیرا اگر علامتی مشابه علامت دیگر باشد قابل ثبت نیست مثلا برای یک محصول مشابه علامتها باید طوری باشند که توسط اشخاص قابل تشخیص باشد .برای طراحی علامت های تجاری نمی توان از اسامی عام استفاده کرد و یا ازصفتی که مربوط به ان کالا می شود استفاده کرد .استفاده از خطوط هندسی به تنهایی حالت ابتکاری ندارد مگر در زمانی که همراه با یک طراحی زیبا و ظریف باشد.

  2-علامتی که انتخاب می کنید باید جدید باشد :
  جدید بودن علامت با تازگی علامت متفاوت است . جدید بودن یک علامت به این معنا است که مثلا یک علامت وجود دارد ،اما کاربرد ان برای محصولات مختلف بوده است که این محصولات طبقاتشان با یکدیگر متفاوت می باشد .
  در بیشتر کشورها محصولات دارای طبقات متفاوتی می باشند ،یعنی زمانی که یک محصول به ثبت می رسد طبقه ی محصول نیز مشخص می شود یعنی امکان دارد یک علامت برای دو محصولی که طبقاتشان با یکدیگر متفاوت است بکار رود و این از نظر قوانین ان کشور بلامانع می باشد .
  البته علامت های تجاری معروف مانند ال جی ،سونی و... نیاز به داشتن طبقه نمی باشند و به طور کل از انها حمایت می شود و افراد دیگر حق استفاده از این علامتها را ندارند زیرا برای مصرف کننده گان ایجاد اشتباه می کند .

   3-یک علامت نباید در دید مشتری ایجاد اشتباه کند :
  علامت  تجاری نباید کاملا شبیه علامت دیگری باشد زیرا در این صورت باعث اشتباه مشتری می شود در چنین مواردی این علامتها نباید به ثبت برسد . زمانی از علامتهایی استفاده می شود که هیچ گونه   خصوصیات ان محصول را ندارد مثلا برای پارچه ی پنبه ای از علامت پشم استفاده شود و این باعث گمراه شدن مشتری می شود .در بعضی مواقع استفاده ازاسم یک منطقه برای علامت تجاری یک محصول در صورتیکه اصلا بین ان محصول و ان منطقه رابطه ای وجود ندارد و افراد به کمان این که ان محصول به ان منطقه تعلق دارد ان را خریداری کنند این علامت باطل می شود زیرا سبب گمراه شدن افراد می شود .
  4-یک علامت نباید مخالف قوانین یک جامعه باشد :
  یک علامت تجاری نباید مخرب ،محرک ، نژاد پرستانه یا مخالف با عنف عمومی باشد .
  5-یک علامت تجاری  قابلیت انتقال داشته باشد  :
  علامتهای تجاری که قابل انتقال هستند و یا قابلیت شراکت دارند و تقسیم می شوند .از این علامتها افراد به عنوان وثیقه نیز می توانند استفاده کنند . انتقال علامت تجاری در مواردی که شخص فوت کند به عنوان اموال به ورثه می رسد و یا در مواقعی که افراد ورشکست می شوند به شخص دیگری واگذار می شود .علامتهای تجاری که قابل فروش نیز هستند .

 • نظرات() 
 • یکشنبه 10 تیر 1397


  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   
   
   


 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی عکس ورزشی
  مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی که 16 آبان به پایان رسیده بود تا 26 آبان تمدید شد.

  به گزارش ستاد خبری چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی، تا پایان روز 16 آبان، بیش از 330 هنرمند از 43 کشور با 1500 عکس در این رویداد ثبت نام کرده اند. آثاری از کشورهایی مانند برزیل، آلمان، انگلیس، اسلواکی، ویتنام، روسیه، هند، بنگلادش، بحرین، بوسنی، مالزی، صربستان، اسپانیا، ترکیه، اوکراین و‌...به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

  این جشنواره با استفاده از دبیرخانه دیجیتال مربوط به نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران برگزار می شود و علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره می توانند تا 26 آبان ماه با مراجعه به سایت رسمی به نشانی www.Sport.Salon.Photo نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

  یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران و چهارمین جشنواره عکس ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارلمپیک، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، شهرداری تهران و دیگر نهادهای مرتبط با فدراسیون ورزشی کارگران از 27 تا 29 آذرماه 1396 به دبیری سید مجتبی علوی در تهران برگزار می شود.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  انتقاد تند خواننده سرشناس انگلیسی از ترامپ
  عضو سابق گروه موسیقی «بیتلز» در صحبت‌های تازه‌ای رییس‌جمهور آمریکا را مسئول از میان رفتن بسیاری دستاوردهای بین‌المللی در زمینه محیط زیست خواند.

  پل مک‌کارتنی خواننده سرشناس انگلیسی با انتقاد از دیدگاه دونالد ترامپ درباره تغییرات اقلیمی، برخی کارهای او را مصداق «دیوانگی» دانست.

   پل مک‌کارتنی عضو سابق گروه موسیقی «بیتلز» در صحبت‌های تازه‌ای رییس‌جمهور آمریکا را مسئول از میان رفتن بسیاری دستاوردهای بین‌المللی در زمینه محیط زیست خواند.

  دونالد ترامپ چندی پیش در ماه ژوئن آمریکا را از معاهده پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بیرون آورد. او از جمله افرادی است که تحقیقات علمی درباره گرمایش جهانی را باور ندارد و آن را توطئه‌ای از سوی چینی‌ها برای گرفتن قدرت رقابت از صنایع آمریکایی می‌داند.  مک‌کارتنی که معمولا علاقه‌ای به مصاحبه ندارد در این باره گفت: «شایعه دانستن گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی از سوی فردی مانند ترامپ برای من و افرادی که مثل من فکر می‌کنند چیزی جز دیوانگی نیست.»

  او که در برنامه‌ای درباره تاثیر دامپروری روی محیط‌زیست صحبت می‌کرد در ادامه گفت:‌ «شاید زمان خوبی باشد که تلاشمان را بیشتر کنیم و با جلب توجه مردم به آن‌ها یادآوری کنیم که علیرغم وجود کسانی مانند ترامپ هنوز هم می‌توانیم کاری انجام دهیم.»

  خواننده سرشناس انگلیسی که مدت‌ها است گوشت مصرف نمی‌کند،‌ گفت:‌ «‌در آغاز برای علاقه به حیوانات دست به این کار زدم اما الان این عمل به یک حرکت در راستای حفظ محیط زیست تبدیل شده است.»

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  کشف آثار دوره ساسانی در چهارمحال و بختیاری
  فصل اول کاوش باستان شناختی تپه بردنکون متعلق به دوره ساسانی به کشف اثر مهرهای گلی فراوانی منجر شد که نشان از اهمیت تجاری و اقتصادی این محوطه دارد.

  علیرضا خسروزاده سرپرست هیأت کاوش با اعلام این خبر گفت: بر اساس یافته های پرشمار سطحی به دست آمده به نظر می رسد استقرار در این محوطه اساساً مربوط به دوره ساسانی باشد، هرچند شماری سفال اشکانی و مس و سنگ نیز از سطح این تپه یافت شد.

  وی تصریح کرد : در چند سال اخیر بر اثر حفاری های قاچاق، سطح این محوطه به شکل گودال‌های متعدد درآمده، لایه‌های فرهنگی آن تخریب و مواد فرهنگی آن به یغما رفته است.

  او افزود: نخستین فصل کاوش این محوطه با هدف جلوگیری از تخریب، ویرانی و غارت مواد فرهنگی آن توسط سودجویان آثار باستانی و آموزش صحیح و علمی داشنجویان با استفاده از روش های علمی کاوش و روش های علمی ثبت و ضبط آثار به دست آمده از کاوش، توسط هیئت مشترک از دانشگاه شهرکرد و میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

  این باستان شناس افزود: یکی از مهمترین اهداف نظری برنامه کاوش در تپه بَردنَکون، پی بردن به برهم کنش های جوامع انسانی در این منطقه و مناطق همجوار، شناخت ویژگی ها و کارکرد بنای نسبتاً بزرگ محوطه است.

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد گفت : از دیگر اهداف انجام این کاوش می توان به شناخت دوره های استقراری و روشن ساختن توالی فرهنگی محوطه و به دست آوردن اطلاعات دقیق تری در ارتباط با سیستم اقتصادی مردم فارسان در دوره اشکانی و ساسانی اشاره کرد.

  تخریب بیشترین بخش های تپه

  خسرو زاده با اشاره به اینکه با توجه به شمار فراوان چاله های حفاری قاچاق ایجاد شده بر سطح تپه که قطر بعضی از آنها به حدود ۵ تا ۸ متر و عمق ۱۰ متر می رسد تصریح کرد: بیشتر بخش های محوطه تخریب و نابود شده و تنها بخش های اندکی از محوطه تقریباً سالم و دست نخورده باقی مانده است.

  او اظهار داشت :به دلیل وجود چاله های حفاری سازه های معماری این محوطه نیز به شدت تخریب شده است به گونه ای که در بخش های کاوش شده که شامل ۲ ترانشه ۱۰×۱۰ متر بود این حجم از تخریب را به راحتی می توان دید.

  وی افزود:آنچه در یک فصل کاوش در این محوطه یافت شد اثر مهرهای گلی فراوانی است که نشان دهنده اهمیت تجاری و اقتصادی این محوطه می باشد.

  مرکز فعال دوره ساسانی

  به گفته این باستان شناس ،این تعداد گل مهر در کنار ساخت و سازهای عظیم خشتی و آجری همچنین نشان می دهد که این محوطه یکی از مراکز فعال اداری، اقتصادی، و بازرگانی دوره ساسانی در جنوب غرب ایران است.

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد افزود: مطالعه این اثر مهرها اهمیت بسیار زیادی در شناخت تقسیمات استانی، اداری، نام مکان ها و افراد این بخش از امپراتوری ساسانی دارد که تاکنون هیچ آگاهی از آن نداشته ایم.

  این باستان شناس تصریح کرد :در کاوش فصل اول همچنین شماری شیئ فلزی، شیشه ای و یک سکه نیز یافت شد.

  او افزود :تپه بَردنَکون در فاصله ۴/۲ کیلومتری جنوب شرق روستای ده چشمه در استان چهارمحال و بختیاری و روی تپه ای تقریباً بیضی شکل، قرار گرفته است. بر اساس پراکندگی یافته های سطحی پرشمار آن مساحت این محوطه دایره ای به قطر ۱۵۰ متر است و ارتفاع بالای تپه از کف دشت نیز ۲۰ متر می باشد

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  چند انتقاد و پیشنهاد به نمایشگاه مطبوعات
  نمایشگاه مطبوعات تبدیل به محلی شده است که مسؤولان بیایند و تلاش شود گفت‌وگویی با آن‌ها شکل بگیرد و انعکاس‌هایی هم داشته باشد.

  بیژن نفیسی درباره‌ی خروجی نمایشگاه مطبوعات معتقد است: اصولا نمایشگاه باید محلی برای حضور مردم و چالش بین آنها و رسانه‌ها شود تا اگر بحث، انتقاد یا سوالی دارند مطرح کنند و رسانه‌ها هم خواسته‌های مردم را پویاتر دنبال و نیازهایشان را برآورده کنند که این را در نمایشگاه نمی‌بینیم. نمایشگاه مطبوعات حتی به بازتاب جریاناتی که در دل خودش رخ داد هم نپرداخت.

  این روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ نمایشگاه مطبوعات امسال که به تازگی پایان یافته است، توضیح داد: مطبوعات هر روز در دکه‌ها نمایشگاه دارند؛ منتها اینکه اگر بخواهیم محلی از ارج و قرب را برای همه رسانه‌ها قائل شویم بد نیست که این نمایشگاه دایر شود. همیشه هم نمی‌شود منفی نگاه کرد. اما نکات زیادی در برگزاری نمایشگاه و خروجی آن وجود دارد که محلی از اعراب بوده است.

  وی در همین زمینه اظهار کرد: امسال تعدادی از رسانه‌ها در نمایشگاه‌ها شرکت نکردند؛ چرا این جریان دنبال نشد؛ البته تعدادی بیانیه دادند و تعدادی هم علت را مطرح نکردند. اصولا اگر نمایشگاه محلی برای حضور مردم باشد و چالشی بین رسانه‌ها و مردم ایجاد شود تا اگر بحث، انتقاد یا سوالی دارند مطرح کنند و به نوعی فرصتی باشد که به یک جمع‌بندی برسند تا خواسته‌های مردم را پویاتر دنبال و نیازهایشان را برآورده کنند، نمایشگاه خروجی مثبتی خواهد داشت اما فعلا این ویژگی را نمی‌بینیم.

  نفیسی درباره‌ی شاکله نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: نمایشگاه مطبوعات تبدیل به محلی شده است که مسؤولان بیایند و تلاش شود گفت‌وگویی با آن‌ها شکل بگیرد و انعکاس‌هایی هم داشته باشد. در حالی که مسؤولان ما همیشه هستند. این نمایشگاه باید جایگاهی برای مردم باشد که مسائل‌شان را مطرح کنند. در طول برگزاری نمایشگاه امسال، شدت اعتراض مالباختگان از حادثه‌های پلاسکو، کاسپین و پدیده بالا بود؛ چرا هیچ یک از رسانه‌های ما گفت‌وگویی با این افراد ترتیب ندادند. متأسفانه ما هم در بخش رسانه دچار مشکل هستیم و کارمان را جدی نمی‌گیریم. این اعتراض‌ها فرصتی بود تا به جای اینکه فقط شعار بدهند، رسانه‌ها با آن‌ها به گفت‌وگو بنشینند. حتی سخنرانی‌شان هم انعکاس پیدا نکرد؛ چرا بازتاب این جریانات را نداریم که این خود جای بحث دارد. پس هدف ما از برگزاری نمایشگاه مطبوعات چیست؟!

  این روزنامه‌نگار قدیمی با اشاره به مقطع زمانی که نمایشگاه مطبوعات در کنار نمایشگاه کتاب، از بازتاب و خروجی بهتری برخوردار بود، گفت: نمایشگاه مطبوعات یک زمان با نمایشگاه کتاب ادغام شده بود و به هر حال نمایشگاه کتاب بازتاب جهانی دارد. زمانی که این دو نمایشگاه از هم تفکیک شدند، نمایشگاه مطبوعات باید هدفی برای خود تعیین می‌کرد. در حال حاضر پس از گذشت چندین دوره از نمایشگاه مطبوعات، آیا قابلیت‌های رسانه‌ها نشان داده می‌شود، اگر این قابلیت‌ها وجود داشته باشد باید هر روز باشد و نه سالانه.

  نفیسی درباره‌ی نشست‌هایی که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، مطرح کرد: باید تعریف‌های مشخص‌تری از نمایشگاه و نشست‌هایی که برگزار شد، شکل می‌گرفت. نشست‌هایی که برگزار شد باید عمیق‌تر به مشکلات جامعه بپردازد. مثلا اینکه تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روی رسانه‌های چاپی چگونه خواهد بود؟ نقش رسانه‌های چاپی چیست؟ یک طرف رسانه، مخاطب است و بدون مخاطب رسانه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین باید توازنی بین هر دو باشد.

  این روزنامه‌نگار در عین حال درباره ابتکارات نمایشگاه مطبوعات پیشنهادهایی را مطرح کرد و گفت: برای نمونه دانشکده‌های روزنامه‌نگاری می‌توانند موقع برگزاری نمایشگاه، کلاس‌ها و تشکیلات‌شان را به نمایشگاه بیاورند اما چرا چنین چیزی ندیدیم؟ ما به میزان زیادی رشته ارتباطات از دانشگاه‌های مختلف داریم. می‌توانستند به اجبار واحد درسی‌شان شود که به عنوان کارورزی در نمایشگاه مطبوعات فعالیت کنند. یعنی از یک طرف متولی وزارت علوم و یک طرف متولی نمایشگاه وزارت ارشاد می‌شد.

  او در عین حال بیان کرد: الان نمی‌دانیم دستاورد نمایشگاه مطبوعات چه بوده است و از نمایشگاهی که برگزار شد چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ این‌ها همه مسئله است و باید سعی کنیم برای رابطه دو طرفه رسانه و مخاطب راهی پیدا کنیم. نمایشگاه و رسانه‌ها استقبال مخاطب را لازم دارند. رسانه‌ها باید زمینه آن را فراهم کنند. مردم باید در رسانه‌ها خودشان را ببینند و پاسخ‌هایشان را پیدا کنند. زمانی که پاسخ‌هایشان را نبینند سراغ رسانه‌ها نمی‌آیند.

  نفیسی با تأکید بر اینکه تیراژ رسانه‌های ما نسبت به جمعیت‌مان کم است، اظهار کرد: البته شبکه‌های اجتماعی بی‌تأثیر نبوده‌اند. اگر آن را به عنوان تهدید در نظر بگیریم می‌توانیم به عنوان یک فرصت از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم. آیا رسانه‌ها توانسته‌اند این تهدید را تبدیل به فرصت کنند؟

  این روزنامه‌نگار پیشکسوت در پایان گفت‌وگوی خود درباره خروجی نمایشگاه مطبوعات گفت: اگر نمایشگاه مطبوعات به این شیوه ادامه پیدا کند ممکن است دیگر کسی نیاید. متأسفانه پل رسانه‌های ما و مخاطبان هنوز ساخته نشده است. هنوز احتیاج به بازنگری در شیوه‌های برگزاری نمایشگاه را داریم.

  نفیسی در پایان اقتصاد رسانه را یکی از مباحث مهم در رسانه‌ها دانست که همچنان فقدان این دانش اغلب رسانه‌ها را با ضعف مواجه کرده است.

  او درباره بالا رفتن تیراژ روزنامه‌ها هم این گونه گفت: مطبوعات دیگر مشتاق نیستند که تیراژشان بالا باشد چرا که هزینه‌های بالایی دارند. نگذاریم رسانه‌های نوشتاری ما بیش از این آسیب ببینند.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  ممنوعیت تردد کشتی در مرکز تاریخی ونیز
  روزانه حدود ۶۰ هزار گردشگر که از میزان جمعیت ونیز نیز بیشتر است از این شهر زیبا دیدن می‌کنند.

  شهردار ونیز از اعمال ممنوعیت تردد کشتی‌های بزرگ گردشگری در منطقه تاریخی این شهر خبر داد.

  به نقل از گاردین، قایق‌های پارویی و تاکسی‌های آبی در شهر ونیز دیگر لازم نیست برای دراختیار داشتن فضای بیشتر با کشتی‌های بزرگ در مقابل میدان «سنت مارک» در این شهر تاریخی رقابت کنند چرا که بر اساس قوانین جدید، کشتی‌های بزرگ با وزن بیش از هزار تن از این پس اجازه تردد در برخی مناطق را ندارند.

  ساکنان ونیز و فعالان محیط زیست مدت‌هاست نسبت به تردد کشتی‌های بزرگ تفریحی در منطقه تاریخی و شکننده شهر ابراز نگرانی می‌کنند و در رفراندوم غیررسمی که در ماه ژوئن برگزار شد، حدود ۹۹ درصد از ۱۸ هزار بومی شهر ونیز از قانون ممنوعیت عبور کشتی‌های بزرگ حمایت کردند.

  «لوئیجی برونیارو» شهردار ونیز اعلام کرد: این طرح پاسخی به نیازهای ساکنین، صنعت گردشگری پرسود شهر و همچنین گروه‌هایی است که نسبت به آسیب به بخش‌ها و کانال‌های کم‌عمق هشدار داده بودند. ما می‌خواهیم به یونسکو و تمام جهان نشان دهیم که یک راه حل داریم. این طرح تمام شغل‌هایی را که با صنعت کشتی‌های تفریحی مرتبط است را در نظر گرفته است.

  روزانه حدود ۶۰ هزار گردشگر که از میزان جمعیت ونیز نیز بیشتر است از این شهر زیبا دیدن می‌کنند که در سال‌های اخیر صدمات زیادی را به ونیز که در فهرست میراث جهانی سازمان «یونسکو» نیز به ثبت رسیده، وارد کرده‌اند.

  گردشگران این شهر تاریخی را که سالانه میزبان حدود ‌۲۰ میلیون گردشگر است را یکی از زیباترین شهرهای جهان دانسته و به‌دلیل داشتن بناهای تاریخی ارزشمند به ونیز لقب «موزه‌ای در فضای باز» را داده‌اند.

 • نظرات() 
 • جمعه 19 آبان 1396


  پایان «مصادره» در ارمنستان
  فیلمبرداری بخش ارمنستان فیلم سینمایی «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی، با حضور سفیر ایران در این کشور به پایان رسید.

  به گزارش روابط عمومی این پروژه، فیلمبرداری بخش ارمنستان این فیلم سینمایی در یک ماه گذشته ادامه داشت و در آخرین روز، عوامل «مصادره» میهمان سفیر ایران در این کشور شدند. پس از آن نیز، آخرین بخش‌های مربوط به این کشور، جلوی دوربین رفت.

  در این دیدار، مهران احمدی از حمایت‌های سفارت ایران برای ساخت فیلم در کشور ارمنستان تشکر کرد و گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان از روزهای ابتدایی پیش تولید فیلم در کنار عوامل تولید بود و در تمامی مراحل فیلمبرداری از اخذ مجوزهای مختلف تا انتخاب لوکیشن‌ها، اقامت گروه و تجهیزات فیلمبرداری کمک‌های زیادی کرد.

  سجادی، سفیر ایران در ارمنستان نیز با تاکید بر اینکه هنرمندان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند، بیان کرد: هنرمندان با بهره‌گیری از استعداد ذاتی و خدادادی خود و از طریق ساخت فیلم، تئاتر، موسیقی، شعر و... ، فرهنگ و تمدن غنی ایرانی را به جهانیان عرضه می‌دارند و به نحو مطلوبی در پیشبرد دیپلماسی عمومی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.

  او همچنین تاکید کرد: آقای ظریف به کارکنان دستگاه دیپلماسی موکدا توصیه کرده‌اند که توجه خاصی به هنرمندان کشور که معرف فرهنگ، تمدن، افتخار و غرور ایرانی هستند داشته باشیم.

  سفیر ایران سپس با بیان اینکه هنرمندان، ایثارگران فرهنگی و هنری کشور هستند، گفت: هنرمندان در عصه فرهنگ و هنر، پیشقراول اقدامات دولت‌ها در عرصه دیپلماسی عمومی هستند. ما سعی کردیم از روزهای ابتدایی شروع کار پروژه سینمایی «مصادره»، در کنار عوامل آن باشیم و مشکلات و مسائل را مدیریت کنیم تا مراحل تولید فیلم در ارمنستان دچار اختلال نشود.

  بر اساس این گزارش، در هفته‌های گذشته، تدوین فیلم سینمایی کمدی «مصادره» در حال انجام است تا فیلم در مهلت زمان مقرر به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال شود.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :5
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات