مطلب دیجیتال

دوشنبه 8 مرداد 1397

گفته شد که در ماده 588 قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می کند. شرکت از این حیث وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می شود.
شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان صورتی که انسانها عمل می کنند، انجام می دهد؛ از جمله می تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق مان نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، چنین امری مجاز است.
مع ذلک، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان طور که ماده 588 قانون تجارت پیش بینی کرده است، شرکت نمی تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و در نتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثاً هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود، ندارد و فقط می تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.
چون شرکت نمی تواند آن طور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص  حقیقتی که اداره آن را به عهده گرفته اند؛ انجام می دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده( مدیران) انجام می شود: شرکت علی الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم گیرنده یا اجرا کننده به طور قانونی انتخاب شده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آنجا که معاملات تجاری و از جمله معاملات شرکت های تجاری ایجاب می کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره ای موارد، مقررات قانون مدنی در مورد وکالت دربارۀ نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    ۱-   طبق بخشنامه ۱۰/۸/۸۹-۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تأسیس شرکتها و مؤسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد.

    ۲-   – طبق بخشنامه ۱۳/۹/۸۹- ۱۶۰۲۰۱/۸۹ مؤسسات غیر تجاری مشمول بند الف ماده ۰ آئین مذکور در مرجع ثبت شرکتها

    ۳-    طبق بخشنامه ۱۲/۱۰/۸۹- ۱۸۵۳۳۸/۸۹ مؤسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند.

    ۴-   طبق بخشنامه ۲/۳/۹۰-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تأسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤوسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای و اسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

    ۵-   طبق بخشنامه ۱۹/۱۰/۹۰-۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرحله تأسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.

    ۶-    طبق بخشنامه ۲۶/۱۰/۹۰-۱۹۲۹۳۸/۹۰ مؤسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما مؤسساتی که برای تأسیس اقدام به اخذ مجوز ازبانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.

    ۷-    طبق بخشنامه ۲/۷/۹۱-۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تأسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.

    ۸-    طبق بخشنامه ۱۳/۷/۹۱-۱۳۱۱۲۰/۹۱ برای تأسیس مؤسسات یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

    ۹-   طبق بخشنامه ۳۰/۹/۹۱-۱۹۰۶۰۴/۹۱ مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد.

    ۱۰- طبق بخشنامه ۲/۱۰/۹۱-۱۹۱۵۳۶/۹۱ برای ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.

    ۱۱-  طبق بخشنامه ۱۸/۱۰/۹۱-۲۰۴۹۴۶/۹۱ برای تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:

    –  تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام

    –  جهت تبدیل سهام بی نام به بانام یه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۲ ماهه

    –  جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه

    ۱۲ – طبق بخشنامه ۷/۲/۹۲-۱۷۹۲۷/۹۲ برای تأسیس مؤسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.

    ۱۳-  طبق بخشنامه ۱/۴/۹۲-۵۹۱۸۲/۹۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه باکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.

    ۱۴ – طبق بخشنامه ۲۹/۴/۹۲-۷۹۸۵۰-۹۲ برای نقل و انتقال سهام با نام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انقال سهام موضوع تقصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    بمنظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند.در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجارتی می بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی ،روزنامه ای است که کلیه ی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد .این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است  انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.
    وظیفه روزنامه رسمی چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس،آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت،آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است.مطابق اصل شصت و نهم قانون اساسی،مذاکرات مجلس شورای  اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان،جلسه غیر علنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

    از سایر وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:
    - چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
    -درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .
    -انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.
    -انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310
    -انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو ...مصوب 1/4/1310
    -انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328
    -انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری
    همچنین،بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گرددد.
    1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
    2-تصویر ترازنامه
    3-کاهش یا افزایش سرمایه
    4-تغییرات اساسنامه
    5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
    بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.لذا،علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.
    برای  ثبت آگهی ثبتی در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی،پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت،به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir  مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید.همان طور که گفتیم هزینه ی آگهی نیز از طریق همین سامانه قابل پرداخت است.پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده،با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه ی مربوطه،شماره پیگیری به شما ارائه می شود که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید.در آگهی که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت  درج می گردد.جهت استعلام شرکت های ثبت شده،می توانید از طریق همین سامانه اقدام نمایید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود رانیز از همین طریق داشته باشید.
    هزینه های مربوط به ثبت شرکت،موسسه و تغییرات آن ، همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال وترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.(اصلاحی 18/2/1378)

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، اقامتگاهی دارد  که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید تعیین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
    1.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
    2. اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
    3. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده 413ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
    4. برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.
    در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
    الف) مفهوم اقامتگاه
    در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.
    به موجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
    سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت  محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی  می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
    باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
    در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما  نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:
    1. برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
    2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
    مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.
    ب) نحوه تعیین اقامتگاه
    معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
    دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث،  طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.
    ج) شرایط تغییر اقامتگاه
    گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد،  به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
    مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    به موجب صدر ماده ١٣۴ لایحه الحاقی ((مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات بابت حق حضور آنها در جلسات تعیین نماید. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد…)). بنابراین به ساعات غیبت هر یک از مدیران غیر موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. به طوری که ملاحظه می گردد حق حضور جلسات هیئت مدیره فقط به مدیران غیر موظف شرکت پرداخت می شود. حق حضور مذکور جزء هزینه های عمومی شرکت منظور می گردد.
    به موجب ماده ١٣۴(ل.ا.ق.ت) می توان درصدی از سودخالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره اعم از موظف یا غیر موظف تعیین نمود. پرداخت این پاداش به اعضا دارای دو شرط است.
    ۱- این موضوع در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
    ۲- مجمع عمومی عادی سالانه پرداخت آن را تصویب کند.
    تهران ثبت – ثبت شرکت سهامی خاص – ثبت شرکت در تهران
    قسمت دوم ماده ١٣۴ در این خصوص مقرر می دارد: ((… همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت گردد. )) باید توجه داشت که به موجب ماده ٢۴١ (ل.ا.ق.ت) پاداش مذکور نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد و درشرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مجددا یادآوری می شود که پاداش مذکور هم به اعضای موظف تعلق می گیرد هم به اعضای غیر موظف.
    در اینجا بی مناسبت نیست مختصری درباره اعضای موظف و غیره موظف هیئت مدیره بطور جداگانه به بحث بپردازیم:
    اعضای غیر موظف هیئت مدیره: اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و بجز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می نمایند و از این جهت اعمال آنها شرکت محسوب میشود بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و چنانچه هر یک از آنها از عضویت هیئت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری برکنار گردند نمی توانند بابت عضو مذکور به مراجع مشمول قانون کار رجوع کرده و و لاجرم مشمول هیچ یک از حمایت های مندرج در آن نیستند و ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد.
    اعضای موظف هیئت مدیره : اصطلاح (اعضای موظف) به صراحت در (ل.ا.ق.ت) به کار نرفته فقط در مقابل (اعضای غیرموظف) مندرج درماده ١٣۴ به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهرا به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت درهیئت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد. ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آنکه پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیئت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده دار گردیده است.
    قانونگذار مقررات ویژه ای درباره قرارداد کار عضو هیئت مدیره را با شرکت پیش بینی نکرده است و ظاهرا از نظر مقررات کاری مشمول مقررات استخدامی شرکت است چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده واگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند) مدیرمذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابواب جمعی شرکت دارد(نه عضویت در هیئت مدیره) مشمول مقررات قانون کار قرارمی گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست.
    تهران ثبت – ثبت شرکت سهامی خاص – ثبت شرکت در تهران
    در مورد قرارداد کار مدیرانی که پس از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره به شغلی در شرکت اشتغال یافته اند باید توجه داشت که مقررات مواد ١٢٩ تا ١٣١ (ل.ا.ق.ت) می بایست حتما رعایت گردد. بدین مفهوم که یعنی قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از اینکه شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه به تایید هیئت مدیره برسد و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار بگیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می گردد ولی مدیریت او در هیئت مدیره پابرجا خواهد بود. درهر مورد که عضو هیئت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحا قرارداد او لغو گردد به عضویت او در هیئت مدیره لطمه ای نخواهد خورد. همین طور است اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیئت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    در مطالب گذشته مکراَ از اظهارنامه و اساسنامه نام برده شد که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم.
    چنانچه گفتیم،ازجمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص ،دو برگ اظهارنامه ودو جلد اساسنامه و از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی عام،دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد و دو نسخه اظهارنامه می باشد.

    اساسنامه:اساسنامه شرکت اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند.اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود،زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند.بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است.بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است  بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از موارد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود.

    کلیات اساسنامه شرکت های سهامی خاص:
    موضوع،مدت و مرکز اصلی شرکت
    ماده 1-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از.............(شرکت سهامی خاص)
    ماده 2-موضوع شرکت:عبارت است از...................
    ماده 3-مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود.
    ماده 4-مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت......................
    تبصره 1-مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.
    تبصره 2-هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر نسبت                                                                     به انحلال آن ها اقدام نماید.

    کلیات اساسنامه شرکت های سهامی عام:
    ماده 1-تشکیل شرکت:بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعداَ بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نام(شرکت سهامی عام)که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.
    ماده 2-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از..........................شرکت سهامی عام
    ماده 3-موضوع شرکت............................................................................
    *سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود.
    *اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
    ماده 4-مدت شرکت:شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
    ماده 5-مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت در ............................می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.
    اظهارنامه:اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه توسط موسسین باید از باجه فروش اوراق بهادار واحدهای ثبتی تهیه گردد که در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

    کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص:
    1-نام شرکت................................................................
    2-موضوع شرکت........................................................
    3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها
    4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
    5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی......................
    6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..........................
    7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت............................
    8-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند..........
    9-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای....................همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای...................همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
    10-نام مدیر عامل،شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت
    11-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
    12-اساسنامه شرکت مشتمل بر........ماده و ........تبصره می باشد که در جلسه مورخ ...........موسسین شرکت به تاریخ ...............تصویب رسیده است.
    13-نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی...............................
    14-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعدادد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین

    کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام:
    1-نام شرکت.................................تاریخ تنظیم اظهارنامه..................................
    2-موضوع شرکت........................................................................................
    3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها
    4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
    5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی..........................
    6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..............................
    7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت....................
    8-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام با نام و بی نام و سهام ممتاز و میزان  تعهد هر یک از موسسین و محل امضاء موسسین
    یادآوری می گردد کلیه مدارکی که از بدو تاسیس و ثبت شرکت و انجام تغییرات بعدی شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده می شود اولاَ باید در دو نسخه تنظیم شده باشند.ثانیاَ پس از ثبت شرکت یا ثبت تغییرات شرکت نسخه ای از آن ها ممهور به مهر مرجع ثبت شرکت ها شده و به متقاضی تسلیم شود.بدیهی است که متقاضی باید آن ها را در پرونده ثبتی تشکیل شده در محل شرکت نگاهداری نموده و در صورت نیاز به ارائه به سایر ادارات یا بانک ها تصویر مصدق آن ها را ارائه نماید و اصل مدار ک یادشده مختص خود شرکت می باشد.
    اگر می خواهید یک شرکت ثبت کنید،لطفاَ به کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایید تا در کوتاه ترین زمان ثبت گردد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 8 مرداد 1397

    شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده میشود، متعلق به شرکت است شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را در بر دارد:
    1.دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:
    الف) طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان طور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛
    ب)دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی شریک قابل توقیف نیست؛
    ج) در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکا در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از درایی شرکت باقی مانده باشد؛
    د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تها تر صورت نمی گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقل اند و دارایی مستقلی دارد.
    2. ورشکستگی شرکت با ورزشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.
    3. شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.
    با وجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد.. از جمله، همان طور که گفته شد، در صورتی که بر اثر ورشکستگی  شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران(شریک) باشد، طبق ماده 143 لایحه قانونی 1347 طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود. این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا در این شرکت، کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می توانند چشم به دارایی شخصی شرکا داشته باشند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397


    یکی از ویژگی های دنیای امروز، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی می باشد. نیاز به ایجاد روشنایی واهمیت آن درزندگی بشرهمواره با چالش محدود بودن منابع و هزینه بر بودن تولید انرژی روبه رو بوده است. کوشش برای دست یابی به فناوری هایی که با به کار گیری از کمترین انرژی، بیشترین نور تولید شود موجب دستیابی به فناوری لامپ فلورسنت فشرده در دهه هفتاد میلادی گردید.

    • لامپ کم مصرف :
    یک لامپ کم مصرف یا با نامی دیگرلامپ فلورسنت فشرده، یک نوع لامپ از خانواده لامپ های فلورسنت می باشد. خیلی از لامپ های کم مصرف برای جایگزینی با لامپ های رشته ای و پر مصرف طراحی شده اند و قابلیت بسته شدن به خیلی از سرپیچ های فعلی که برای لامپ های معمولی استفاده می شوند را دارند. در مقایسه با لامپ های معمولی، این لامپ ها تقریباً همان نور را تولید می کنند اما مصرف برق بسیار پایین و عمر طولانی تری دارند.
    به کار گیری این لامپ، افزون بر ایجاد صرفه اقتصادی، به دلیل آسانی استفاده در سیستم روشنایی سنتی به طور گسترده مورد توجه مصرف کنندگان قرارگرفته و به سبب نقش برجسته و تأثیرگذار آن درحوزه روشنایی به نام لامپ کم مصرف شناخته می شود. ترویج استفاده از لامپ کم مصرف در مدت زمان کوتاه به دلیل افزایش هزینه های تولید برق، محدود بودن منابع فسیلی، افزایش تدریجی دمای کره زمین، و آلودگی ناشی از سوخت نیروگاه ها به عنوان راهکاری مثبت درجهت صرفه جویی در مصرف انرژی و پیشبرد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری مناسب همراه با طول عمر بالا، افزون بر ایجاد رضایت و استقبال از محصول سبب شده که تولید کنندگان بتوانند این محصول را با قیمت و با شرایط ضمانتی مناسب در اختیار و گزینش مصرف کنندگان قراردهند.

    • مزایای استفاده از لامپ های کم مصرف را می توان در موارد زیر مشاهده کرد :
    _ امکان انتخاب رنگ نور براساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگان.
    _ کاهش هزینه های تعویض لامپ به واسطه عمر طولانی لامپ کم مصرف.
    _ میزان نوردهی هرلامپ کم مصرف ۱۸ وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشته ای معمولی ۱۰۰ وات می باشد.
    _ کاهش مصرف برق دستگاه های سرمایشی خودکار به دلیل عدم تولید گرمای مزاحم.
    _ ایجاد نور یکنواخت و بدون لرزش و عدم خستگی چشم.

    • ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف:
    با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی، امروزه فعالیت در زمینه تولید لامپ های کم مصرف رونق چشمگیری داشته است، افراد می توانند برای فعالیت در این زمینه ابتدا مجوزهای لازم را از وزارت صنایع اخذ نمایند، سپس نسبت به ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف، در یکی از قالب های شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند.

    • شرکت سهامی خاص :
    شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

    شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص:

        سرمایه اولیه : معادل یا بیشترازصد هزار تومان
        حضور3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید ازسهامداران باشد.
        واریز35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

        پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
        تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
        دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
        دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
        تکمیل فرم تعیین نام
        دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
        دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد
        فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
        معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
        تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن
        گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
        اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

    • تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

    مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.
    طبق ماده 95 دراسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و درغیراین صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

    • شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

        حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
        تعهد به پرداخت کل سرمایه
        سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.

    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود:

        پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام
        تکمیل فرم تعیین نام
        دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
        دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
        دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
        دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
        دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
        تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.
        فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
        معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
        تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن

    • شرکت سهامی عام :
    شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

    • شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

        حداقل سرمایه لازم پنج میلیون ریال
        حداقل 30% سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین تعهد گردد و 35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
        اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلام پذیره نویسی به امضای مؤسسین رسیده باشد.
        اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

    • مدارک لازم جهت تأسیس شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

        دو نسخه اظهارنامه
        دوجلد اساسنامه
        دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
        دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
        آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسسین در روزنامه تعیین شده
        تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران
        گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
        ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح

     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397


    صنایع پتروشیمی  :
    با کمک صنعت پروشیمی می توان از مواد خام نفت و گاز محصولات شیمیایی بدست اورد .امروزه به کمک صنعت پتروشیمی می توان مواد اولیه ی داروها را تهیه کرد همچنین سوخت موشک ها و سفینه های فضایی را تولید کرد .
    در قدیم مواد شیمیایی مورد نیاز را از ایجاد تغییرات در مواد گیاهی ویا حیوانی بدست می اوردند اما امروزه از نفت خام و گاز طبیعی بدست می اورند .
    شرکت های پتروشیمی در  چه زمینه هایی فعالیت می کنند :
    الف)فعالیت در زمینه ی نفت ،گاز و پتروشیمی
    ب)بهره برداری از معادن نفت و گاز و استخراج انها
    شرکت ها اگر بخواهند در زمینه ی بهره برداری از معادن فعالیت داشته باشند باید از وزارت نفت مجوز دریافت کنند .
    شرکتهای پتروشیمی  در قالب شرکت سهامی خاص، تضامنی ،تعاونی ،مسئولیت محدود ،مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی به ثبت می رسند .
    معمولا افراد تمایل دارند شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به ثبت برسانند .
    چنان چه افراد بخواهند در مزایده و مناقصات شرکت کنند ویا از وام ها و تسهیلات بانکی استفاده کنند باید شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند .

    برای ثبت شرکت سهامی خاص چه شرایطی نیاز می باشد :
    1-دو نفر به عنوان بازرس و سه نفر اعضا
    2-سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد
    3-35% سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت شود
    برای ثبت شرکت سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
    1-دو نسخه اساسنامه
    2- دو نسخه اظهار نامه
    3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
    4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
    5-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید اقدام شود
    6-کپی شناسنامه
    7-گرفتن گواهی از بانک که حساب باز کرده اید  مبنی بر پرداخت 35% سرمایه
    8-چنان چه اموال موجود در شرکت متعلق به خود شرکت باشد باید سند مالکیت ان را داشته باشند و ارائه دهند

    شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
    1-داشتن سرمایه ی اولیه به مبلغ صد هزار تومان
    2-تعداد اعضای شرکت حداقل باید دو نفر باشد
    3-ارائه ی تعهد نامه مبنی بر پرداخت کل سرمایه
    مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
    1-دونسخه اساسنامه ی شرکت
    2-دو نسخه شرکت نامه ی شرکت
    3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
    4-اساسنامه ی شرکت
    5-کپی شناسنامه
    6-اقدام به گرفتن مجوز برای موضوع فعالیت در صورت نیاز

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397

    رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

    صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

    شرایط صدور اوراق قرضه

    برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:

    1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
    2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
    3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
    4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
    5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.

    تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه


    تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.
    ثبت نظرات

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397

    برای ثبت یک شرکت خارجی در ایران باید مدارکی را به شرح زیر ارائه نمایید:

    قدم نخست گرفتن یک نامه نمایندگی از کمپانی اصلی می باشد. شما باید این نامه را به تایید سفارت ایران در آن کشور برسانید و سپس تایید نامه را از اتاق بازرگانی آن کشور مبدا اخذ نمایید.

    در مرحله بعدی این مدارک را ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران می نمایید.

    در مرحله دوم نامه درخواستی را تنظیم می نمایید که ثبت این شرکت بر اساس چه نیازی در ایران می باشد.

    سپس کاتالوگ انگلیسی را آماده می نمایید. این کاتالوگ با توجه به نوع کالا تهیه می گردد که اعم از مواد غذایی و خوراکی و پروتینی و انواع مکمل های غذایی و ورزشی می باشد.

    کاتالوگ انگلیسی لازم است ولی کاتالوگ فارسی اختیاری می باشد و اجباری نیست.در حقیقت این کاتالوگ اصلی کمپانی خارجی می باشد.

    در مرحله بعدی فرم پیش نویس گواهی را به شرکت تهران ثبت ارائه می نمایید که شامل گواهی برند مورد نظر که ۱۰ ساله می باشد .

    سپس فرم خلاصه اطلاعات را تهیه می نمایید. و فرم تعهد نامه در سربرگ شرکت را تنظیم می نمایید که مربوط به کسانی است که شخصیت حقوقی دارند . در این فرم تعهد می نمایید که خلاف قوانین اتاق بازرگانی عمل نکنید.

    کپی اساسنامه شرکت اصلی که برابر اصل شده  و روزنامه آگهی تاسیس که برابر اصل شده و روزنامه آخرین تغییرات برابر اصل شده که شامل  تغییر آدرس یا تغییر اعضای هیات مدیره می باشد را جمع آوری می کنید.

    برابر با اصل این مدارک از طریق سفارت جمهوری ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه انجام می گردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397

    به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

    مجامع عمومی عبارتند از :
    1. مجمع عمومی موسس
    2. مجمع عمومی عادی
    3. مجمع عمومی فوق العاده
    در ادامه کلیاتی را از دلیل تشکیل و صلاحیت مجامع عمومی ، قبل از بررسی نحوه ی اداره جلسات مجامع عمومی مورد شرح قرار می دهیم.
    مجمع عمومی موسس، تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت می باشد و پایان کار مجمع عمومی موسس مرادف با تشکیل شرکت است. بعد از آن که شرکت با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان تشکیل شد، دیگر مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود و باید به سراغ دو مجمع عمومی دیگر، یعنی عادی و فوق العاده برویم.
    مجمع عمومی عادی، برای تصویب حساب های مالی و تخصیص سود و زیان و انتخاب مدیران و بازرسان تشکیل می شود و الزاماَ حداقل سالی یک بار تشکیل می شود و به همین دلیل این مجمع، مجمع عمومی سالیانه نامیده می شود.
    مجمع عمومی فوق العاده امور حیاتی و مهم شرکت را به دست دارد. به موجب ماده 83 لایحه ، تغییرات سرمایه ای مانند افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. امکان تشکیل این مجمع ، قبل از مجمع عمومی عادی نیز وجود دارد.

    اداره جلسات مجامع عمومی، با هیات رئیسه می باشد. هیات رئیسه مرکب از 4 عضو است، یک رئیس و دو عضو ناظر و یک عضو منشی . اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند عضو هیات رئیسه باشند و در صورت عضویت اشخاص حقوقی در شرکت ، نماینده آن ها در جلسات شرکت می کند.
    رئیس و دو ناظر حتماَ باید از میان صاحبان سهام باشند ولی منشی می تواند خارج از سهامداران باشد. پس حداقل سهامدار لازم برای تشکیل مجمع عمومی، 3 سهامدار است.
    در یک صورت منشی باید از میان صاحبان سهام باشد و آن نیز مربوط به مواد 95 و 96 لایحه می باشد و زمانی است که دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت ، مجمع عمومی را دعوت کنند. البته در این صورت، حداقل تعداد سهامدار لازم برای تشکیل جلسات مجامع عمومی 4 سهامدار می باشد زیرا منشی باید از بین سهامداران انتخاب شود.

    به موجب ماده 101 لایحه ، اصولاَ ریاست جلسات مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در 4 حالت :
    1. ترتیب خلاف در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
    2. عزل تمام یا بعض مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
    3. انتخاب مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
    4. جلسه مجمع عمومی موسس ( در این مقطع هنوز مدیران شرکت انتخاب نشده اند ).
    اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، رئیس هیات رئیسه از میان سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
    هیات رئیسه مجامع عمومی :
    یک رئیس : الزاماَ صاحب سهم : اصولاَ رئیس هیات مدیره
    دو ناظر : الزاماَ صاحب سهم
    یک منشی : اصولاَ نیازی نیست صاحب سهم باشد مگر موارد 95 و 96 لایحه . 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397


    • تعریف طراحی گرافیک :
    طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین به انگلیسی (Graphic design ) عبارت است از، فرآیند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ.

    • پیشینه طراحی گرافیک :
    در حالی که طراحی گرافیک به عنوان یک رشته نسبتاً جدید، برای اولین بار توسط ویلیام ادیسون دیگینز در سال 1922 ابداع شد فعالیت هایی مانند طراحی گرافیک به گستردگی تاریخ بشر است: از غارلاسکو، تا ستون تراژان رم تا دستخطی از سده های میانه، تا نئون های خیره کننده از گنزا. دراین تاریخچه طولانی و انفجار اخیر ارتباط بصری در قرن بیست و یکم، گاهی اوقات تمایز وهم پوشانی به طور نا مشخصی از هنر تبلیغات، طراحی گرافیک و هنرهای زیبا وجود دارد. گذشته از این، آن ها در بسیاری از همین عناصر، نظریه ها، اصول، شیوه ها و زبان مشترکند. و گاهی مشتریان تجاری و حامیان مشترکی نیز دارند. در هنر تبلیغات هدف نهایی فروش کالاها و خدمات است. درشرکت طراحی گرافیک اساس این است که به منظور ارائه اطلاعات، فرم به ایده ها، و احساس بیان به شیء تبدیل شود که قابل تجربه انسانی است.
    رشته طراحی گرافیک زیر مجموعه ارتباطات بصری و طراحی ارتباطات در نظر گرفته شده است، اما گاهی اوقات اصطلاح « طراحی گرافیک » می تواند به خاطر اشتراکات فنی پیچیده، به جای طراحی ارتباطات و ارتباط بصری استفاده شود. طراحان گرافیک از روش های مختلف در ایجاد و ترکیب کلمات، نمادها و تصاویر به منظور خلق یک نمایش تصویری از ایده ها و پیام استفاده می کنند. طراح گرافیک ممکن است ترکیبی از تایپوگرافی، هنرهای بصری و تکنیک های صفحه آرایی را برای تولید یک نتیجه نهایی استفاده کند. طراحی گرافیک، اغلب به هر دو فرآیند (طراحی) که توسط آن ارتباط ایجاد شده است و محصولات (طرح) که تولید می شوند اشاره می کند. ترکیب بندی یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی گرافیک است به ویژه هنگامی که موضوع استفاده از مواد موجود از قبل یا عناصر متنوع مطرح است.

    کاربردهای رایج طراحی گرافیک :
    _ طراحی های تبلیغاتی و اطلاع رسانی (پوستر، بروشور، مجله، کتاب، کاتالوگ، لوگو، صفحه سایت و ... )
    _ زیباسازی (نقاشی دیواری، مجسمه، کاشی، هنرهای محیطی و فضاهای شهری، زنده سازی و ... )
    _ مشاوره و برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ( تشکیل اتاق فکر و ایده پردازی، جریان سازی فرهنگی، طرح های اجتماعی، طراحی صحنه، و... )
    _ طراحی یادبود (طراحی تندیس، نقاشی پرتره، هدایا و صنایع دستی نفیس، لوح تقدیر و ... )
    _ هنرهای تصویری ( تابلو نقاشی نفیس، تصویر سازی و ... )
    _ مد و لباس (طراحی لباس، طراحی لباس مشاغل، نقش لباس، مدلینگ لباس و... )
    _ محصولات فرهنگی کودک و نوجوان (کتاب داستان، بازی های سرگرم کننده و فکری، فعالیت های گروهی و ... )

    • ثبت شرکت طراحی گرافیک :
    این شرکت ها معمولاً به صورت دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند، که در ادامه شرایط آن بیان می گردد لازم به ذکر است، برای ثبت شرکت طراحی گرافیک دریافت مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی الزامی می باشد.

    • شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص :

        حداقل وجود 3 نفر عضو
        حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
        پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی

    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص :

        دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
        دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
        دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
        دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران.
        تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
        ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت

    • شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :

        وجود حداقل 2 نفر عضو
        حداقل سرمایه مبلغ 100,000 هزار تومان
        تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

    • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :

        تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
        2 برگ تقاضانامه
        2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
        2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
        اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
        گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397

    شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت: شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت در بحث مربوط به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده به تفصیل شرح داده خواهد شد.

    مواقع و ترتیب دعوت مجامع: در اساسنامه شرکت باید مواقع تشکیل مجامع اعم از مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده قید گردد، در اساسنامه باید قید شود در چه هنگام از سال (از سال مالی) مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و با چه دستوری منعقد گردد، در اساسنامه شرکت همچنین مواردی که مجمع عمومی فوق العاده باید دعوت به تشکیل جلسه شود، قید گردد. ما در مباحث آتی بطور مفصل و مشروح در ارتباط با چگونگی تشکیل مجامع صحبت خواهیم کرد در اینجا اجمالاً متذکر میشویم که مجامع عمومی عالی-ترین تشکل صاحبان سهام است. در شرکتهای سهامی، مجمع عمومی عادی سالیانه بطور الزامی 1 تا 6 ماه پس از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی در جریان، انتخاب هیئت مدیره (در صورت منقضی شدن مدت مدیریت مدیران)، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر می-سازد تشکیل میشود با این توضیح که مجمع عمومی عادی درباره تمام موضوعات غیر از موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد، دارای صلاحیت است، چنانچه مجمع عمومی در غیر از مواعدی که در اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه معین شده، تشکیل گردد، آن مجمع اصطلاحاً مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نامیده می¬شود که دارای صلاحیت رسیدگی به موضوعات شرکت برابر مجمع عمومی عادی سالیانه است. دعوت از سهامداران برای حضور در مجامع به وسیله انتشار آگهی دعوت از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی سالیانه معین میشود، به عمل می¬آید، چنانچه کلیه سهامداران در مجمع عمومی حضور داشته باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست، فاصله تاریخ انتشار آگهی دعوت در روزنامه با تشکیل مجمع نباید کمتر از 10 روز و دیرتر از 40 روز باشد.

    مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها: مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه¬اى متشكل از یک رئیس و دو ناظر (که الزاماً باید از صاحبان سهام باشند) و یک منشی که هم میتواند از صاحبان سهام و یا از خارج انتخاب شود، تشکیل میشود، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، حضور حداقل نصف به علاوه یک سهامداران (اکثریت) جهت تشکیل و رسمیت یافتن مجمع ضروری است.

    طریقه شور و اخذ رأى اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع: نحوه مذاکرات میتواند تابع آئین نامه مصوب مجمع عمومی به عمل آید، در صورت فقدان چنین آئین نامه یا دستورالعملی، هیئت رئیسه مجمع می¬تواند مجمع را اداره و ترتیب مذاکرات افراد را بدهد. اخذ رأى در شرکتهای سهامی معمولاً به صورت مخفی به عمل می آید و دارنده هر سهم میتواند دارای یک رأى باشد مگر این که برای بعضی از دارندگان سهام مزایائى قائل شده باشند و (چنانچه در اساسنامه قید گردیده باشد) ممکن است در یک شرکت، سهام بعضی اشخاص با ضریب 2 یا 4 یا 6 محاسبه گردد. مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با آراء دو سوم سهامداران حاضر مجمع اتخاذ و جنبه قانونی می یابد این خصوص مباحث آتی بطور مفصل صحبت خواهد شد.

    تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأمریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می-کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی از مدیریت شرکت ممنوع میگردند: هیئت مدیره شرکت را، مجمع عمومی مؤسس - مجمع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین می¬نمایند. تعداد مدیران با توجه به وضعیت و گستردگی شرکت میتواند متفاوت باشد، لیکن شرکتهای سهامی عام اعضاء هیئت مدیره اصلی بنا به نص صریح ماده 107 قانون تجارت نمی¬توانند کمتر از 5 نفر (شخص) باشند. تعداد هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص قانون تجارت معین نشده، با توجه به اتحاد طریق می¬توان حداقل اعضاء هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص را 2 شخص دانست - مدت مأموریت هیئت مدیره شرکتهای سهامی حداکثر 2 سال است جانشینان هیئت مدیره اعضاء على البدل هیئت مدیره منتخب مجامع مذکور هستند که صورت لزوم برای تصدی امر مدیریت باید دعوت به همکاری شوند - چنانچه عضو علی البدل برای تکمیل هیئت مدیره شرکت وجود نداشته باشد- (به دلیل عدم انتخاب اعضاء علی البدل و یا استعفاء دسته جمعی هیئت مدیره اصلی و یا به علل دیگر) مجمع عمومی باید برای تکمیل اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره تشکیل گردند.

    تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران: وظائف و اختیارات مدیران شرکتهای سهامی دارای دو وجه است، یکی از نقطه نظر روابط فی مابین مدیران و اعضاء و سهامداران شرکت و دیگری از نظر وظائف و اختیاراتی که مدیران برای اداره شرکت و پیشبرد اهداف شرکت دارند، مورد وجه اول، اعضاء هیئت مدیره وکیل و امین صاحبان سهام هستند و باید اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام هستند و باید اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام را از هر نظر بنمایند که این خصوص مباحث بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد، مورد وجه دوم بنا به نص صریح ماده 118 قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می¬باشند، البته چنانچه هیئت مدیره از حدود اختیارات خود، مصرحه اساسنامه تخطی و تجاوز نماید، اعمال و اقدامات آنها مقابل اشخاص نافذ بوده و شرکت موظف به اجرای تعهدات به عمل آمده می¬باشد.

    تعیین سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند: مدیران شرکت جهت تضمین اعمال و اقدامات و تقصیرات خود برابر سهامداران باید تعدادی از سهام خود را صندوق شرکت (حبس) یا تودیع نمایند، تعداد سهام تضمینی مدیران شرکت را که بدینطریق باید صندوق شرکت تودیع گردد، اساسنامه معین خواهد نمود ولی به هر حال طبق نص صریح ماده 114 قانون تجارت نباید این گونه سهام از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد، و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود شرکت را یافت نداشته است سهام مذکور صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند با این توضیح که به موجب ماده 116 قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می¬باشد و پس از تصویب ترازنامه دوره تصدی مدیران، سهام تضمینی خود بخود از وثیقه شرکت خارج خواهد شد.
    ثبت نظرات

  • نظرات() 
  • سه شنبه 12 تیر 1397

    در سالهای گذشته افراد خارجی نمی توانستند، شرکت با ۱۰۰% سهام در ایران ثبت کنند فقط می توانستند طبق قوانین ۴۹% میزان سهام یک شرکت را دارا باشند. با توجه به گسترش روابط تجاری و بین المللی این محدودیت برداشته شد و در منطقه آزاد کیش یک شرکت ۱۰۰% خارجی قابل ثبت می باشد و در تهران شرکت با میزان سهام ۹۹% خارجی و ۱% ایرانی قابل ثبت می باشد.

    در حال حاضر امکان ثبت با شرایط فوق فقط مختص به تهران و منطقه آزاد کیش می باشد.

    مطابق قانون مصوب ۱۵ خرداد سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها و ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران شعبه یا نمایندگی داشته باشد تا به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد، ابندا باید در مملکت اصلی خود به شکل کاملا قانونی شناخته شده باشد و سپس  در اداره ثبت اسناد تهرا ن به ثبت رسیده باشد.

    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای عدم دخالت کشورهای بیگانه در چپاول  امور مالی، اصل ۸۱ قانون اساسی نوشته شد: ” دادن امتیاز تشکیل شرکت ها  و موسسه در امور تجاری و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است”.

    اما این قانون باعث اشکالاتی گردید. زیرا کشورهای دیگر برای رونق بخشیدن به عرصه تولیدات خود محتاج به مساعدت سایر کشورها می باشند.

    برای این منظور اداده ثبت شرکت ها فقط زمانی یک شرکت خارجی را ثبت می کنند ( ثبت شعبه یا نمایندگی) که قبلا در یکی از ادارات یا نهاد های دولتی قرارداد منعقد کرده باشد و فقط شرکت های خارجی که طرف قرداد با ایران هستند را می توانند در ایران ثبت کند.

    برای این منظور مدارک زیر لازم است:

        اظهار نامه ثبت
        اساسنامه شرکت
        اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران ( در صورتی که شرکت خارجی، دارای چند نماینده مستقل در ایران است، اختیارنامه هر یک از آنها لازم می باشد).

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :5
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  

    آخرین پست ها


    نویسندگان    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات