یکی از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گردد تنظیم سندی به نام شرکتنامه است. شرکتنامه قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکا و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

نکاتی که در شرکتنامه های تنظیمی بین شرکا در شرکت های تجاری باید درج شود عبارت است از :
1- نام شرکت
2- نوع شرکت
3- موضوع شرکت
4- مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
5- محل شعب شرکت
6- اسامی موسسین یا شرکای شرکت
7- تابعیت شرکت
8- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن
9- سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی
10- میزان سهم الشرکه
11- مدیر یا مدیران شرکت
12- موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان
13- بازرسان یا نظار شرکت
14- انحلال و فسخ شرکت
15- قید سایر شرایط قانونی مقرر بین شرکا در شرکتنامه
در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.
نانویس نماند که شرکتنامه مخصوص شرکت های بامسئولیت محدود ، نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
• انتشار آگهی خلاصه شرکتنامه 
به موجب ماده 6 و تبصره آن از نظامنامه مواد 196 و 197 و 198 قانون تجارت مصوب به شماره 7046 مورخ تیرماه 1311، در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید به توسط اداره ثبت محل، در مجله رسمی عدلیه ( روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ) به خرج خود شرکت منتشر شود.
در نقاطی که اداره ثبت نباشد، انتشار خلاصه شرکتنامه و منضمات آن به عهده مقامی است که شرکتنامه در آن جا به ثبت رسیده است.
منظور از خلاصه قابل انتشار شرکتنامه، در ماده 7 نظامنامه فوق الذکر، با تفکیک آن نسبت به کلیه شرکت های تجاری به طور اعم و شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به طور اخص، توجیه شده و می گوید :
خلاصه مذکور در ماده قبل ( ماده 6 نظامنامه ) باید متضمن نکات ذیل باشد :
الف- نسبت به شرکت های از هر قبیل :
1- نمره و تاریخ ثبت شرکت .
2- مقدار سرمایه ( با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند.
3- اسامی مدیر یا مدیران
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
از انتخابتان متشکریم.
جهت ثبت شرکت و تنظیم شرکتنامه با ما تماس حاصل فرمایید.