اگر اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه ثبت اختراع را از حیث مطابقت آن با قوانین و مقررات، صحیح تشخیص دهد مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید. در ورقه یا گواهینامه اختراع، نشانی صاحب اختراع و .....تاریخ ثبت را نیز ذکر نماید.
تاریخ ثبت ورقه اختراع ( تارخ اعطای یک ورقه اختراع)

. این تاریخ نیز آثار حقوقی فراوانی دارد.به عنوان مثال در حقوق  داخلی ایران براساس ماده 31 آیین نامه اصلاحی، اداره مالکیت صنعتی باید در ورقه اختراع، تاریخ ثبت اختراع رادرج نماید و در ظرف 30 روز پس از ثبت هر اختراع، آگهی مربوط را منتشر نماید.