شخصیت حقوقی شرکت که در اثر اراده شرکا بوجود می آید با اراده شرکاء (انحلال اختیاری) و یا در نتیجه اتفاقات خارج از اراده ی شرکاء(انحلال قهری) ممکن است از بین برود و شرکت منحل گردد.
بعد از انحلال،امور شرکت باید تصفیه شود،مطالبات وصول گردد،دیون پرداخت شود و دارایی شرکت بین شرکاء تقسیم گردد.

تصفیه امور شرکت عبارتست از مجموع عملیاتی که برای وصول مطالبات و پرداخت دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن بین شرکاء انجام می شود و در صورتیکه در شرکت شریک ضامن وجود داشته باشد و شرکت زیان داشته باشد مبلغ اضافی که هر یک از شرکاء ضامن باید برای تامین زیان شرکت پرداخت کنند نیز باید تعیین شود.در مواردیکه ورشکستگی موجبات انحلال شرکت را فراهم می آورد تصفیه امور شرکت ورشکسته تابع مقررات ورشکستگی است.لذا در اینجا تصفیه امور شرکت ها در صورتی که انحلال شرکت در مواردی غیر از ورشکستگی باشد شرح داده می شود.
ترتیب تصفیه امور شرکت ممکن است در اساسنامه یا شرکتنامه پیش بینی شده باشد.در این صورت مقررات مزبور قابل اجراء می باشد ولی شرکاء می توانند مطابق مقررات مربوط به هر یک از شرکت ها به تراضی یا تصمیم اکثریت مقررات اساسنامه را تغییر داده یا در موقع انحلال ترتیب دیگری برای تصفیه مقرر دارند.
در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
در شرکت های سهامی و مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه بعهده ی مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.بنابراین در صورتی که در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند مدیر یا مدیران شرکت عهده دار تصفیه امور شرکت می باشند.
به هر حال تصمیم راجع به تعیین مدیر تصفیه مطابق مقررات مربوط به هریک از شرکت ها اتخاذ خواهد شد.
تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند.
شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنباله نام شرکت همه جا عبارت"در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید می گردد.
مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته باشد نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر اینکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از اقدام به تصفیه و تقسیم دارایی فی ما بین صاحبان سهام قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد شروع به تصفیه را اعلام و از بستانکاران برای دریافت حقوق خود دعوت بعمل آورند.
بنابراین زمانی مدیر یا مدیران تصفیه می توانند تصفیه شرکت را آغاز نمایند که حداقل 6 ماه از تاریخ نشر اولین آگهی دعوت بستانکاران گذشته باشد و از طرفی به موجب نص صریح ماده 215 قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی که تقسیم دارایی بین شرکاء این سه نوع شرکت را خواه ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نمی داند مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
لذا در مورد شرکت های تضامنی،نسبی،مختلط سهامی و غیر سهامی حداقل مدت زمان تعیین شده برای تصفیه حسب مورد بیشتر از 6 ماه در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی حسب مورد بیشتر از یکسال می باشد.پس مدیران تصفیه –با رعایت مقررات فوق و سایر مقررات مربوط-مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که  اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.قابل توجه است انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.لذا می بایست انحلال شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و انحلال آن ثبت شود.
بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها، شرکت منحل شده محسوب می گردد.